top of page
Image by Valery Fedotov

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Brieger Psykoterapi AB värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. I följande delar av vår integritetspolicy redogör vi för hur dina personuppgifter används, delas och lagras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Integritetspolicy
Vem är personuppgiftsansvarig?

Brieger Psykoterapi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Du kan kontakta oss genom följande kontaktuppgifter ifall du har frågor angående denna policy eller vill utöva dina rättigheter:

E-post: briegerteresa@gmail.com

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Vi samlar enbart in personuppgifter där vi har ett tydligt ändamål och laglig grund. Du kan läsa mer om vilka personuppgifter vi samlar in, ändamålen och den lagliga grunden till behandling av uppgifterna nedan.

Uppgifter för metadata

I syfte att förbättra webbplatsen och IT-system samt att göra tjänsten mer säker och användarvänlig behandlar vi följande uppgifter om dig:

Tekniska data rörande användarens enheter (t.ex. IP-adress, tidzon och skärmupplösning). Information om hur du interagerat med oss (t.ex. vilka sidor du besöker). Sådana uppgifter samlar vi när du besöker webbplatsen med ändamålet att förbättra användarvänligheten, föra användarstatistik och hitta eventuella tekniska problem. Den lagliga grunden för behandlingen är intresseavvägning.

Uppgifter för support

För hantera och utreda supportärenden som kommer in via telefon, e-post eller digitala kanaler (inkl. sociala medier) behandlar vi följande uppgifter om dig:

  • Namn

  • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post eller telefonnummer)

  • Information som du själv lämnar ut i din kommunikation med oss

Dessa personuppgifter samlar vi när du kontaktar oss via e-post, chatt eller telefon. Ändamålet är att erbjuda support för att besvara eventuella frågor. Den lagliga grunden till databehandlingen är intresseavvägning.

Vilka är dina rättigheter?

Vi vill att du ska vara medveten om dina rättigheter vid vår behandling av personuppgifter. I korthet innebär detta att du har kontroll över hur dina personuppgifter behandlas. Nedan redogör vi mer detaljerat vilka dina rättigheter är och du kan även hitta mer information på www.datainspektionen.se.

Tillgång till uppgifter

Du har rätt att, helt kostnadsfritt, få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att begära ett registerutdrag och därmed få en kopia på de personuppgifter som vi behandlar samt på vilket sätt de behandlas.

Rättelse av uppgifter

Du har rätt att begära ändring av personuppgifter som du anser är felaktiga. Rättelse av personuppgifter gäller även för de uppgifter som är ofullständiga.

Radera uppgifter

Du har rätt att begära borttagning av dina personuppgifter under vissa villkor. Villkoren bestäms av dataskyddsordningen och kan till exempel vara att dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål som de samlades in.

Begränsa behandling av uppgifter

Du har rätt att begära begränsning av dina personuppgifter i vissa fall. Detta innebär att uppgifterna markeras och behandlas endast i vissa avgränsande syften.

Föra över uppgifter

Du har rätt att, under vissa omständigheter, begära att vi överför de personuppgifter som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig. Detta kallas även “rätten till dataportabilitet”.

Invända mot behandling av uppgifter

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall.

Klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar personuppgifter som strider mot dataskyddsförordingen.

Hur lagrar vi personuppgifter?

Brieger Psykoterapi lagrar dina personuppgifter tills det inte längre finns något syfte eller ändamål att hantera uppgifterna. Detta kan till exempel vara när ett avtal inte längre gäller eller du har invänt mot samtycke.

Vid lagring vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Externa länkar

Denna policy gäller endast för personuppgifter som behandlas av Brieger Psykoterapi. Det kan finnas externa länkar på denna webbplats som vi inte kontrollerar. Du ska i sådana fall läsa integritetspolicyn hos den parten.

Ändringar av denna policy

Vi granskar regelbundet vår integritetspolicy och den kan i framtiden ändras. Vi kommer i sådana fall underrätta dig med rimlig varsel. Den nya versionen att publiceras på vår webbplats.

bottom of page