top of page
joseph-barrientos-xO5tGY1NgCU-unsplash.jpg

Affektfokuserad terapi, AFT

Affektfokuserad terapi är en psykodynamisk korttidsterapi där du får hjälp att få kontakt med dina känslor och behov. Känslor märks ofta genom olika kroppsliga förnimmelser och i terapin får du öva dig på att stanna upp och lägga märke till fysiska signaler, följa dina känslor i kroppen och börja få fatt i vad du behöver.
Grundkänslor som man kan behöva få större kontakt med kan vara ilska, att börja säga nej, sätta gränser i relationer eller på jobbet och därigenom stärka självkänsla och upplevelsen av egenvärde. Ibland kan vi bära på en ledsenhet inombords, som en tung, svart sten som står i vägen för oss.
Genom att ge ledsenheten utrymme och utlopp kan den bearbetas och det blir möjligt att gå vidare i livet med lättare steg. Andra gånger kan man ha svårt att ge plats åt positiva känslor som glädje, stolthet eller lust. Genom att börja utforska dessa känslor, uttrycka dem och känna dem fullt ut kan man växa som människa och stärkas i grunden.

Att visa känslor

När vi är små, i samspelet med våra trygghetspersoner, lär vi oss hur vi ska uttrycka känslor, vilka känslor som är tillåtna och vilka känslor som är ”förbjudna”. Ibland kan denna tidiga inlärning ställa till det för oss senare i livet. Det kan handla om att man som vuxen har svårt för att sätta gränser, visa sig själv omsorg, be andra om hjälp eller tillåta sig själv att vara ledsen. Känslorna kan då bli något obehagligt som vi döljer eller undviker – i en sådan utsträckning att vi förlorar den mest centrala källan till vägledning i livet.


Genom känslofokuserad terapi är syftet att öka kontakten med sina egna grundläggande känslor och på så vis bli medveten om inre önskningar och behov. Här försöker vi ta vara på den ”inre känslokompassen” på ett konstruktivt sätt. Med hjälp av denna nyvunna förmåga kan du sedan uttrycka känslor på ett sätt som blir mer positivt och meningsfullt för både dig själv och andra runt omkring dig.


Terapin möjliggör för det som har hämmats i relationer genom livet att åter bekräftas positivt och på sikt integreras i din självbild. Detta reparerar och stärker självkänslan.

Hur fungerar det?

Känslofokuserad terapi (AFT, Affect Phobia Therapy)  inleds vanligtvis med 1-3 orienterande samtal där vi tillsammans ringar in vad du skulle vilja förändra, vilka behov du har och  formulerar mål.  Du får öva dig på att följa känslor i kroppen, bli medveten om vilka behov du har och hur du kan märka dem, stärka dem och möta dem. Genom att få friare tillgång till adaptiv ilska kan man stärka sina gränser och främja omsorg om sig själv. Detta brukar öka tillgången till positiva känslor såsom glädje, lust, nyfikenhet och intresse. Skam och skuld utforskas och regleras och dysfunktionella strategier medvetandegörs och förändras. Det kan handla om att undvika ångest genom att distrahera sig och fly undan. Sådan flykt kan ofta ställa till det genom att stå i vägen för långsiktiga mål som man har i livet. Genom känslofokuserad terapi kan man på sikt stärka självbild och självkänsla.

bottom of page